Ekonomi

OSB yasası değişiyor: BOTAŞ yeniden yapılandırılacak

Teklifte, Türk Enerjisi Nükleer ve Maden Araştırma Enstitüsü (TENMAK) müfettişi kadrosuna, genelge kapsamındaki kamu idarelerinin müfettiş, denetçi, müfettiş ve kontrolör ekibinin ortasından veya kadrolarından atanabilecek. ve özel bütçe. Bu formda atananların sayısı 5’i geçemez.

Madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak üzere kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri. “altyapı tesisi”kapsanacak.

Gümrük vergileri ve bunların ödenmesi nedeniyle tahsil edilen gecikme faizi veya gecikme zammının iadesinde; İadeye ilişkin fazla tahsilatın borçluya ait olması halinde, iade başvurusunun yapıldığı tarih ile 2014 tarihleri ​​arasında geçen süre için iade edilecek tutar üzerinden yasal faiz oranı üzerinden hesaplanan faizi ile birlikte ödeme yapılacaktır. borçludan kaynaklanmamışsa, tahsil tarihinden iade kararının tebliğ tarihine kadardır.

“Yeşil OSB” tarifi yasaya eklenecek

Teklifte ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tarifi eklenecek. Yeşil OSB; Çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen, kaynak ve güç verimliliği, yalın üretim ile öne çıkan OSB’leri kapsayacak. , endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamalar.

OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az ortak alan oranı; Hizmet ve destek alanlarının oranı OSB büyüklüğünün yüzde 15’ini geçemeyecek.

Mevcut imar planlarında sanayi bölgesi olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan yönetimin görüşü alınarak ilgili temel jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması şartıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı sağlamlaştırılacaktır. imar planı.

Yönetmelikte belirtilen kural ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel sahipleri, OSB tarafından kamulaştırmasız olarak seçilen alanda barınabilir. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacaktır.

Büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, sanayi ve ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve uyum başkanlığı, ilgili meslek kuruluş ve kuruluşlarının temsilcileri, OSB’nin mevzuata uygun olarak kurulması. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile. yer alabilir. OSB; Kuruluşunda görev alan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vali tarafından imzalanan kuruluş protokolünün onaylanmasının yanı sıra sicile kaydedilerek tüzel kişilik kazanır.

Yeşil OSB projelerine öncelik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sınırlarının OSB olarak sağlamlaştırıldığı alanlarda, OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsisi yapılabileceği gibi, yatırımların geciktirilmemesi amacıyla OSB tarafından yatırımlara yönelik ruhsat ve izinler verilebilir. hızlı kamulaştırma kararına istinaden mahkemece belirlenen taşınmaz değerinin banka hesabına yatırılması ve tezkereye el konulması kararı.

Yeşil OSB olma yolunda hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilecek ve öncelikli olarak ödenecek.

Arsa satışları, şeffaflık ilkesi kapsamında, müteşebbis heyetin belirleyeceği ve yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacaktır.

OSB içerisinde parsel tahsisleri şeffaflık kapsamında yapılacak.

OSB tüzel kişiliği, üretime başlama şart ve taahhüdünü veren katılımcılara, sanayi veya hizmet üssü alanında bulunan parseller üzerine üst yapı yapabilecek, parselleri üst yapı ile birlikte kiralayabilecek veya üst yapı ile birlikte satabilecektir. İştirakçiler tesislerini üretim amacıyla bir veya daha fazla kiracıya kiralayabilecekler.

Bedelsiz ve kısmen ücretli parsel tahsisi uygulaması kaldırılacaktır.

OSB’ye ait olmayan boş parsellerin OSB’de kaldırılarak sanayi üretimine katkı sağlanması amacıyla, mülk sahiplerine üretime başlamaları veya projeyi tamamlayacak yatırımcılara devretmeleri için bir yıl mühlet verilecek. üretmek istiyorum. Süre sonunda yatırım yapılmayan parsellerin OSB tarafından daha önce mülkiyeti devredilenlerin bedelinin OSB adına tescil ettirilmesi şartıyla, tapuda OSB adına tescil edilir, OSB tarafından devredilmeyenler ise kamulaştırılacaktır.

Doğal gaz ihracat ve ithalatına ilişkin hükümler

Kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taraf olduğu dava ve işlemler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde her türlü yargılama harcı ve teminat verme yükümlülüğünden muaf tutulacak.

İhraç doğal gaz iletim tarifeleri, yurtiçi iletim tarifelerinin getirdiği kısıtlamalara tabi olmayacaktır. EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşünü alarak, transit iletim tarifeleri ile ihracat iletim tarifelerini yurtiçi iletim tarifelerinden farklı yöntem ve asıllara göre belirlemeye yetkili olacaktır.

Doğal gaz ithalatında hem BOTAŞ’a hem de özel sektör tüzel kişilerine özgürlük getirilecek.

EPDK, BOTAŞ’ın ithal edilecek ülke ile doğal gaz ithalat sözleşmesi bulunup bulunmadığını, ithalat yapılacak ülke ile doğal gaz ithalat sözleşmesi olup olmadığını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, Enerji ve Konvansiyonel Kaynaklar Bakanlığı’nın onayını alarak talepleri değerlendirerek ithalata izin verir. piyasada rekabet ortamının oluşturulması, ithalata yönelik başvurularda sözleşmeler ve ihracat sözleşmelerinden doğan yükümlülükler. olabilmek. Ancak bu kararlar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için geçerli olmayacak.

Spot boru gazı ithalat miktarı, süresi ve uygulama şekli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak EPDK tarafından belirlenir.

Arz güvenliği kapsamında ithalat veya ihracat faaliyetinde bulunan tüzel kişilerden alınacak mali teminatlar ile rekabeti sağlamaya yönelik bahisler, bakanlığın görüşü alınarak EPDK tarafından düzenlenecektir.

Teklif ile, BOTAŞ’ın yürüttüğü faaliyetler ayrıştırılıp Doğal Gaz Piyasası Kanunu kararları uyarınca yatay bütünleşik bir tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılıncaya kadar BOTAŞ’ın dikey bütünleşik tüzel kişiliği devam edecektir. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin iş konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ile bu kapsamda yapılacak devir ve benzeri işlemler yönetmelikle düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerine ilişkin ölçümlerin süre veya sözleşme kısmı yapılabilmektedir. Sözleşme devir işlemleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ, kanunda yer alan pazar payı kısıtlamalarına tabi olmayacaktır. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri gizli tutulacaktır.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller rezervuar alanı ne olursa olsun Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Sistemi (YEKDEM) ve yerli katkı fiyatı takviyesinden yararlanabilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazlar için uzun dönemli kira ve kira kararları verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kiralama aşaması talep eden kiracı için ekspertiz ücreti ile birlikte bağımsız değerleme kuruluşları tarafından hazırlanacak ekspertiz raporu ile belirlenecek kira bedeli üzerinden kira sözleşmelerinin üçüncü kişilere bölünmesine izin verebilir. Belirlenecek yeni kiralama bedeli, mevcut kiralama bedelinden düşük olamaz.

Tarımsal faaliyet karşılığı kiralamalarda, tarımsal faaliyetin yatırım maliyeti dikkate alınarak Vakıflar Genel Müdürünün onayı ile 20 yıla kadar kira süresi belirlenebilir. Tarımsal faaliyetler karşılığında kiralama konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılabilecektir.

Yatırım için uzun dönemli kiralamalar; Tarımsal faaliyet yatırımı ve onarım, inşaat veya onarım karşılığı kiralama modellerinden oluşacaktır.

Yatırım karşılığı uzun süreli kiralama sözleşmelerinde, sözleşme süresi sona ermeden önce yüklenicinin mevcut koşullar, emsal ve piyasa değerleri dikkate alınarak belirlenecek kira bedelini kabul etmesi halinde, yüklenici ile yıllık kira sözleşmesi akdedilebilir. sözleşme süresinin bitimi itibariyle.

Hazine, büyükşehir belediyesi, belediye ve özel idareler, köy veya diğer kamu tüzel kişileri; Kamu iktisadi teşebbüsleri ile devlet üniversitelerine ait olan vakıf kültür varlıkları mazbut vakfa devredilecektir.

Doğrudan bağışlanan kültür varlıkları, yapılan, tamir edilen veya vakıf bütçesinden ilaveler yapılmak suretiyle bağışlanan kültür varlıkları, vakfın mukaata veya icareteynli taşınmazları da dahil olmak üzere araziler, arazi yoluyla katkıda bulunan kültür varlıkları yok edilmektedir.

Devir, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine malikin muvafakati olmaksızın tapu müdürlüğünce yapılır.

Yerli katkı fiyat artışı, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ile entegre elektrik depolama tesislerine de uygulanacaktır.

Şarj şebekesi işletmeciliği lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte %10 ve daha fazla paya sahip ortaklar ve lisans iptal tarihinden önceki 1 yıl içinde istifa edenler dahil yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj şebekesi işletmeciliği lisansı alamayacak, lisans başvurusu yapamayacak, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak, yönetim kurullarında görev alamayacak.​

habersarayonu.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler